Ubezpieczenia komunikacyjne

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym znajdującym zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny. Ubezpieczenie to chroni zatem zarówno majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje roszczenia.

AC – Ubezpieczenie Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym pojazdów od zdarzeń losowych. W ramach ubezpieczenia można otrzymać wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części.

NNW – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne, obejmujące wypadki powstałe na terenie Polski oraz poza jej granicami. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie, natomiast przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu.

ASS – dobrowolne ubezpieczenie Assistance, które ma na celu zapewnić ubezpieczającemu pomoc w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Gwarantuje pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w razie wypadku, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu (np. holowanie, bądź naprawa pojazdu na miejscu, hotel, pomoc w kontynuowaniu podróży, samochód zastępczy, itd.).

SZYBY – ubezpieczenie szyb jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zapewniającym zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyb. W przypadku wystąpienia szkody klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

MC – Mini Casco to ubezpieczenie dobrowolne, gwarantujące wypłatę odszkodowania w momencie wystąpienia szkody w pojeździe wskutek m.in zderzenia ze zwierzętami, zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar, grad, czy wskutek kradzieży pojazdu. Mini Casco jest okrojoną wersją Auto Casco, wybieraną w momencie, gdy klientowi zależy na podstawowej ochronie np. przed kradzieżą pojazdu.